#ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ‌_ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ_ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ_ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ_ನೀಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೇಮಕಾತಿ ನೀತಿ ಬದಲಾಗ…

#ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ‌_ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ_ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ_ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ_ನೀಡಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೇಮಕಾತಿ ನೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು

@CMofKarnataka @FinMinIndia
@prajavani @nsitharaman @TSNagabharana https://t.co/U6XoUWgtJF

Source by ಕ.ಅ.ಪ್ರಾ.